ایزو iso 9001:2015

تغییرات کلیدی در ایزو 9001 ISO ویرایش 2015

بند چهارم به بافت و چارچوب سازمانها اشاره دارد. این درواقع یک برند تجاری جدید است که نیازهای مدیران ارشد را برای درک انتظارات همه ی جوانب مربوطه برجسته می کند. آنها همچنین نیاز دارند که چالش های داخلی و خارجی و چگونگی توانایی آنها را برای مقابله و پاسخ گویی و میزان تاثیر آنها را بدانند. این بند نیز به معنای رهبری با این تعریف که مدیریت سیستم باید بخشی از رهبری استراتژیک یک سیستم کسب و کار باشد را تشکیل می دهد. این به شما کمک می کند که استاندارد را در هیئت مدیره و همسو با مدیریت سیستم و نیازهای کسب و کار بالا ببرید. بند چهارم یک فرآیند مدیریتی به نظر می رسد. به ویژه در سازمانهایی که نیاز به تعیین مراحل ریسک و پیش بینی اقدامات در محل برای اطمینان از عملکرد موثر دارند. آنها همچنین نیاز به تخصیص مسئولیت ها برای یک فرآیند خاص و یا حتی تعدادی از فرآیند ها دارند.
بند پنجم نیز به موضوع رهبری می پردازد. همانطور که قبل تر گفته شد، این مورد جهت اطمینان از سیاستهای کیفیت همسو با قوانین استراتژیک تنظیم شده است. این به سازمانها در زمینه ی شناسایی، ارزیابی و مدیریت تمام خطرات که می توانند در راه تقاضی یک محصول جدید وجود دارد. بند پنجم نیز به ضرورت تخصیص مسئولیت ها در مراحل مختلف مدیریتی می پردازد.
تغییرات قابل توجهی در بند ششم اتفاق افتاده است. در حال حاضر این بخش جایگزینی برای اقدامات پیشگیرانه و نیز تمرکز بر خطرات و فرصت های مربوط به مطابقت محصول و رضایت مشتریان ، می باشد.

بند ششم نیز مجموعه ای از شرایط بهتر را برای کمک به اداره ی سازمانها و تغییر سیستم آنها به شیوه ای نظام مند را ایجاد می کند.
بند هفتم به چگونگی مدیریت تغییرات نسبت به مبدأ اولیه ی خود می پردازد. این همچنین نیاز جدید و مداومی را برای پیش بینی کردن، نمایش دادن و بدست آوردن دانش جهت پاسخ گویی به مشتری و بهبود کلی رضایت را شامل می شود. سومین تغییر در بند هفت اشاره به competence requirement و به هر فرآیند یا مجموعه ای از آنها دارد که به سازمانها مربوط می شوند.
بند هشتم دارای دو شرط جدید است. اولین در مورد برنامه ریزی در جهت ارتباط با مشتری است. در حالیکه شرط دوم راه هایی را جهت ارزیابی مناسب بودن طرح ها، پیش از پیاده سازی عملیات در نظر می گیرد. بند هشتم همین طور اهمیت کنترل فعالیتهای خارج از محدوده را ا ز طریق مدیریت ریسک مشخص می کند.
بند نهم شامل نظارت قوی تر و اندازه گیری های موردنیاز و نیز دستورالعمل چگونگی کارکرد در رابطه با خطرات و اثربخشی سازمان مدیریت کیفیت سیستم می شود.
در نهایت بند دهم شامل مجموعه ای از روش های سازمان یافته برای بهبود مستمر ممیز های داخلی می شود.