فواید پیاده سازی استاندارد ISO27001

استاندارد ISO27001 قالبی مطمئن برای داشتن یک سیستم مورد اطمینان امنیتی می باشد. در زیر به تعدادی از فوائد پیاده سازی این استاندارد اشاره شده است:

  • اطمینان از تداوم تجارت و کاهش صدمات توسط ایمن ساختن اطلاعات و کاهش تهدیدها
  • اطمینان از سازگاری با استاندارد امنیت اطلاعات و محافظت از داده ها
  • قابل اطمینان کردن تصمیم گیری ها و محک زدن سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • ایجاد اطمینان نزد مشتریان و شرکای تجاری
  • امکان رقابت بهتر با سایر شرکت ها
  • ایجاد مدیریت فعال و پویا در پیاده سازی امنیت داده ها و اطلاعات
  • بیان نمودن ایده ها در خارج از سازمان (بخاطر مشکلات امنیتی اطلاعات و ایده های خود را در خارج سازمان پنهان نسازید) بنابراین ، این استاندارد علاوه بر داشتن رویکردی فرآیندگرایانه و مشتری محوری ، رویکردی تجاری دارد.