ISO (سازمان بین المللی استانداردسازی) و IEC (کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک) سیستم های تخصصی استاندارد در سراسر جهان ایجاد کرده اند. اعضای سازمان های ملی ISO و IEC در توسعه استانداردهای بین المللی از طریق کمیته های فنی ایجاد شده توسط سازمان های مسئول در ارتباط با زمینه های خاص از فعالیت های فنی شرکت مشارکت می کنند. کمیته های فنی ISO و IEC در زمینه های مورد علاقه مشترک همکاری می کنند. در زمینه فن آوری اطلاعات، ISO و IEC یک کمیته فنی مشترک، ISO / IEC JTC 1 ایجاد کرده اند.
ISO/IEC TR 90006:2013 راهنمایی های برای استفاده ISO 9001:2008 و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات(IT) فراهم می کند. علاوه بر این ISO/IEC TR 90006:2013 دستورالعمل ها و خطوط راهنمایی جهت هم راستایی و ادغام سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت خدمات برای سازمان های ارائه دهنده خدمات به مشتریان داخلی و خارجی فراهم می کند. این خطوط راهنمای برای ادغام در حوزه خدمات IT و خارج از حوزه IT کاربرد دارد.
ISO/IEC TR 90006یک مقایسه از الزامات ISO 9001:2008 و ISO/IEC 20000-1:2011 ارئه می دهد. و بزرگترین مناطق شباهت بین این دو سیستم مدیریت را برجسته می کند. ISO/IEC TR 90006: 2013 الزاماتISO 9001 و کاربردش در مدیریت خدمات و ادغام با ISO/IEC 20000-1: 2011را توضیح می دهد، اما الزامات ISO 9001 و یا ISO/IEC 20000-1 را اضافه نمی کند و تغییری در الزامات آنها ایجاد نمی کند.
ISO/IEC TR 90006: 2013 در سازمانها با اندازه های مختلف، بخش ها، و انواع اشکال مختلف سازمانی و یا مدل های کسب و کار کاربرد دارد.
ISO/IEC TR 90006 می تواند در موارد زیر به کار رود:
- ممیزان و ارزیابانی که به دنبال دستورالعمل های ممیزی برای استاندارد ISO 9001 در دامنه مدیریت خدمات هستند.
- سازمان هایی که سیستم مدیریت کیفیت را در حوزه خدمات و مدیریت خدمات پیاده سازی می کنند.
- سازمان هایی که سیستم مدیریت یکپارچه را با استفاده از ISO 9001:2008 و ISO/IEC 20000-1:2011 پیاده سازی می کنند.