o دستاوردهای ملموس پیاده‌سازی استاندارد  و ایزو 21000 و ایزو 29990 و ایزو 10015 و ایزو ۲۹۹۹۳

1- مفهوم یادگیری جایگزین مفهوم آموزش می‌شود. در استانداردهای سنتی بر آموزش تاکید شده است. آموزش ابزار و فرآیندی است که قرار است منجر به یادگیری شود. اما در این استاندارد نتیجه و دستاورد فرآیند آموزش که همان یادگیری است مورد توجه قرار گرفته است.

2- هدف اینست که یادگیری حاصل شود و حتی اگر نیاز به فرآیند رسمی آموزش هم وجود نداشته باشد،‌ فقدان آموزش مساله‌ای ایجاد نمی‌کند اگر یادگیری اتفاق بیفتد.

3- در فرآیندهای سنتی آموزش معمولا از شیوه‌های مرسوم برگزاری دوره و برگزاری آموزش استفاده می‌شود در حالیکه لزوما برای یادگیری این شیوه کافی نیست و سایر ابزارهای یادگیری هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد مثلا فرآیند یادگیری می تواند به صورت ترکیبی از دوره حضوری و کارآموزی تعریف شود و یا از ابزار شبکه های اجتماعی هم کمک گرفته شود.

در ادامه در این پروژه ضمن ارائه شاخص های دقیق مکانیزم تعیین روش آموزش، متناسب با نوع درس، مخاطب و ... تعیین و به صورت پایلوت برای حداقل 20 عنوان آموزشی در حوزه های مختلف اجرا می گردد و در نهایت الگویی که پس از اجرای پروژه بانک تجارت بتواند کلیه دوره های خود را برنامه ریزی کند ارائه خواهد شد تا نهایتاً آموزش به یادگیری منجر گردد.

4- یادگیری یک موضوع انسانی است و به شکل نرم باید مورد برنامه ‌ریزی و مطالعه قرار گیرد. در یک فرآیند انسانی قابلیت متقاعدسازی و نفوذ از طریق ایجاد جذابیت بسیار مهم است. یک بسته آموزشی اول باید جذاب باشد تا مخاطب را به خود جلب کند.

5- یادگیری مساله محور،‌ نوعی از یادگیری است که ابتدا یک یا تعدادی پرسش برای مخاطب پیش می‌آید و در یک دوره حضور می‌یابد تا مساله و پرسش خود را حل کند. بنابراین در طراحی دوره‌ها اینکه چطور مساله ایجاد شود مورد توجه قرار گیرد.

6- در فرآیند یادگیری دو مفهوم مطرح است یکی محتوا (content) و یکی بستر (context). در سیستم‌های سنتی آموزش بر محتوا و انتقال محتوا تاکید می‌شود در حالیکه در یک سیستم یادگیری،‌ بستر جایگاه مهم‌تری پیدا می‌کند. بستری که در آن یادگیری رخ می‌دهد در طراحی یک برنامه آموزشی بسیار مهم است. اگر بستر قوی باشد در یک بستر قوی محتوای مورد نیاز هم فراهم می‌گردد.

در این پروژه بسترهای مورد نیاز متناسب با نوع دوره ها و مخاطبین خاص بانک تجارت دقیقاً طراحی و ارائه می گردد.

7- یکی از محورهای مهم یادگیری، مهارت ارایه است. یکی از مواردی که نیاز است به صورت حرفه‌ای به آن پرداخته شود،‌ توانمندسازی و افزایش شایستگی‌های مدرسان و استادان است. در این راستا مهارت‌های نرم ارایه موثر به عنوان یک برنامه تکمیلی تحت عنوان «منش استادی» تعریف خواهد شد.