ISO 10002

در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ به مفهوم

 

«ریسک» پرداخته شده است و به یک نوع تفکر در بند

 

صفر استاندارد اشاره شده است به نام

 

طرح رتبه بندی اتاق بازرگانی اهداف و رویه ها

معرفی مرکز ملی رتبه بندی

ISO 21000: 2018  سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی 

 

ISO 21000: 2018  

آندراگوژی یا پداگوژی؟

تاکنون با بیش از هزار مدیر در بخش خصوصی و دولتی کار آموزش و یادگیری انجام داده ام.

 

نظام های آموزشی مرسوم بر اساس آموزش کودکان (پداگوژی) طراحی شده است.

اما این رویکردها در زمینه آموزش بزرگسالان (آندراگوژی) از اثربخشی لازم برخوردار نیستند.

آشنایی با استاندارد ISO 9606-1

آشنایی با استاندارد ISO 9606(تست جوشکار)