6- برنامه ریزی

6-1- اقدامات جهت رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها

 

الزامات ایزو 9001:2015 ISO سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن بند 4-4

4- ماهیت سازمان

4-4- سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

استاندارد آموزشی ایزو 29991، الزاماتی را برای خدمات یادگیری زبان، در سیستم آموزشی غیر رسمی تعیین و تبیین می کند که این شامل هر نوع خدمات یادگیری زبان و همینطور گروه هایی که علاقه مند هستند از طریق

قبل از این‌که پذیرش يك كشور در سوئیفت از سوی هیأت مدیره مورد بررسی قرار گیرد، می‌باید پذیرش سه شرط زیر توسط کشور متقاضی به سوئیفت اعلام شود:

اگر تعداد پیام‌های ارسالی یک کشور به حدی باشد که نیاز به راه‌اندازی سایت سوئیفت در کشور متقاضی عضویت باشد، سوئیفت یک سایت در آن کشور تاسیس می‌کند.

Payment –پیام های مدیریت حساب های نقدی،پرداخت وجوه ،تسویه و مدیریت پول نقد