سیستم های حمایت از تصمیم

(DECISION SUPPORT SYSTEM     (DSS

 

وقوع برخی حوادث از پیش برنامه ریزی نشده که باعث به وجود آمدن اختلال در عملکرد طبیعی می شود سازمان ها را بر آن داشته که تدابیری برای این موضوع بیاندیشند.

در دنیای امروزی علم در حال تبدیل شدن به فاکتوری کلیدی در مدیریت موفق در سرتاسر جهان شده است.

امروزه در جوامع بشری دانش به عنوان یک اصل اساسی در پیشرفت و تعالی بشر شناخته میشود و از آن به عنوان بستری اصلی و حیاتی برای پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد زندگی  یاد می شود.اما کاربرد دیگر دانش که د

ایزو28000:2007 الزام مراقبت را برای یک سیستم مدیریت ایمنی تبیین می کند که شامل جنبه های بحرانی تضمین ایمنی زنجیره تامین می باشد.

ایزو22320---مدیریت بحران و حوادث