پنجمین جلسه دوره منش زمستان با موضوع؛ مهارت نرم ارتباط موثر ومهارت نرم گفتگو و تفکر انتقادی

 

 

پنجمین دوره منش.jpg

 

📌
پنجمین جلسه دوره منش زمستان
با موضوع؛

مهارت نرم ارتباط موثر
«دکتر مهدی رفتاری»

مهارت نرم گفتگو و تفکر انتقادی
«مهندس شهرام حلاج»

ثبت نام كل دوره يا تكدرس؛
02188628046