نهمین جلسه دوره منش زمستان

 

نهمین دوره منش طباطبایی.jpg
نهمین جلسه دوره منش زمستان
با موضوع؛

مهارت نرم ان ال پی و موبینگ
«دکتر سید احمد طباطبایی»

مهارت نرم ارایه موثر
«دکتر حمید محمدی پور»

ثبت نام كل دوره يا تكدرس؛
02188628046
🌀کانال منش

@drraftari