دومین جلسه دوره منش بهار : برندسازی شخصی وشخصیت شناسی در کسب و کار

دومین جلسه دوره منش بهار
با موضوع؛

مهارت نرم «شخصیت شناسی در کسب و کار»

و

🌀 منش (مهارتهاي نرم شخصي),

دومین جلسه دوره منش بهار
با موضوع؛

مهارت نرم «برندسازی شخصی»

12 اردیبهشت 

ثبت نام كل دوره يا تكدرس؛
02188628046

‎🌀كانال منش
@DrRaftari