آموزش سازمانی به لحاظ وجود نارسایی در فرآیندهای کاری و رفتاری و لزوم برطرف نمودن این گونه نقایص اهمیت دارد و این به خاطر آن است که از طریق آموزش جهت دار و اثربخش می توان در مفروضات ذهنی کارکنان نوسازی و رفتارهای جدیدی را در سازمان ایجاد و جاری کرد.

پایداری کیفیت خدمات سازمان ها با استانداردهای مختلف ،  ایجاد و دوام پیدا می کند. برای پایدارتر و عمیق تر کردن کیفیت و کسب مزیت پویایی در سازمان لازم است  در ابعاد مختلف  بویژه  منابع انسانی سرمایه گذاری صورت گیرد. با مدیریت علمی می توان در این مورد  به خوبی سرمایه گذاری انجام داد و خمیر مایه اصلی کیفیت را در سازمان ایجاد کرد.

استاندارد جهانی ایزو 10015 توسط کمیته فنی 176 ISO/TC مدیریت و تضمین کیفیت و کمیته فرعی SC3 تهیه شده است. نمایندگان 22 کشور، در دسامبر 1999 پیش‌نویس اصلی این استاندارد را طراحی کردند که به عنوان راهنمایی برای مجموعه فعالیت‌های آموزشی سازمان‌ها به کار برده می‌شود.

این استاندارد بین‌المللی راهکارهایی به دست می‌دهد که سازمان‌ها و منابع انسانی آنها را در زمینه مسائل مربوط به آموزش یاری می‌دهند. زمانی که برای تفسیر اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد ایزو 9000 در زمینه تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت به راهنمایی نیاز است، می‌توان از استاندارد ایزو 10015 استفاده کرد.

اهداف سازمان برای بهبود مستمر که دربرگیرنده عملکرد منابع انسانی است، ممکن است تحت تاثیر گروهی از عوامل خارجی از جمله تغییر بازار، فناوری، نوآوری، ملزومات و نیازهای مشتریان و سهامداران دیگر قرار گیرد. چنین تغییراتی می‌تواند سازمان را به تحلیل نیازهای مرتبط با مهارت خود وادار کند.

نقش این استاندارد، تهیه راهنما برای سازمان‌ها به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی و طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، تدارک برای آموزش، ارزشیابی آموزش، کنترل و بهبود فرایند و اثربخشی بیشتر است و هدف آن کمک به سازمان‌هاست تا آموزش خود را به یک سرمایه‌گذاری موثرتر و کاراتر تبدیل کنند. آموزش یک فرایند چهار مرحله‌ای است. یک فرایند آموزش برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک می‌تواند سهم بسزایی در کمک به سازمان در جهت توسعه و بهبود توانایی‌هایش برای رسیدن به اهداف کیفی داشته باشد.

فرایند آموزش در استاندارد ایزو 10015 درقالب مراحل زیر دیده می‌شود.
الف) تعیین نیازهای آموزشی
ب) طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی
ج) مدیریت اجرایی آموزش
د) ارزشیابی نتایج آموزش
ه) نظارت