ISO 20000 استاندارد بین المللی برای مدیریت کیفیت خدمات و بویژه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است. ISO 20000:2011 آخرین نسخه از سری ISO 20000 است که مجموعه ای از الزامات استاندارد برای یک سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (SMS) را فراهم می کند. یکی از نیازهای حیاتی یک سازمان این است که خدمات فناوری داخلی و خارجی خود را با نیازهای کسب و کار و مشتریان خود همسو کند.

امروزه سازمانها به شکل فزاینده ای در حال پیاده سازی سیستم خدمات فناوری اطلاعات (SMS) بر اساس ایزو 20000 به عنوان یک راه حل برای کسب و کارهای در این زمینه هستند.

ISO/IEC 20000 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات(SMS) استاندارد است و الزامات مورد نیاز برای ارائه دهنده ی خدمات جهت برنامه ریزی، ایجاد، پیاده سازی، راه اندازی، نظارت، بررسی، حفظ و بهبود سیستم بهبود خدمات (SMS) را مشخص می کند. الزامات شامل طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات در تطابق با الزامات می باشد.

ISO/IEC 20000 در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

    سازمانها بدنبال دریافت خدمات از ارائه دهندگان آنها هستند. آنها همچنین خواستار تأمین اطمینان مورد نظر از برآورده شدن نیازهای خود هستند.
    یک سازمان نیازمند یک رویکرد منطبق با تمام ارائه دهندگان خدمات، از جمله کسانی که در زنجیره تأمین هستند، است.
    ارائه دهندگان خدمات در نظر دارند تا توانایی خود را در زمینه طراحی، انتقال، تحویل، انتقال خدمات مطابق با الزامات خدمات نشان دهند.
    ارائه دهندگان خدمات ملزم به نظارت، سنجش، بررسی فرآیندهای خدمات مدیریت هستند.
    ارائه دهندگان خدمات بدنبال بهبود طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات از طریق اجرای موثر و بهره برداری از طریق سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (SMS) هستند.

مزایای ایزو20000
• ایجاد استانداردهای بین‌المللی مدیریت خدمات IT
• استفاده از افراد، فرایندها، و فناوری جهت حمایت از اهداف
• اندازه‌گیری و حفظ ثبات در خدمات با استفاده از الزامات لازم