یک استاندارد بین المللی در زمینه سیستم مدیریت ایمنی غذا  می باشد. در واقع این استاندارد با ارزیابی احتمال خطرات و ایجاد سیستم کنترل  مدیریت غذایی، در فرآیند تولید مواد غذایی از قبیل تهیه مواد اولیه، تولید، عرضه و مصرف از افت کیفیت مواد غذایی جلوگیری می کند.

استاندارد HACCP و به دنبال آن استاندارد ISO 22000  استانداردهای اصولی هستند که برای هر شرکت به منظور تشخیص مخاطرات وابسته و نیز برای مدیریت موثر این مخاطرات حال ناشی از دیدگاه ایمنی مواد غذائی و یا به منظور ایجاد ارزش افزوده در شرکت، تدوین شده اند. گواهینامه این دو استاندارد، شرکت را از آزمایشات کنترل کیفی پرهزینه و زمان برگذشته به سمت تفکر پیشگیرانه سوق می دهد. این تفکر منجر می گردد تا شما با استقرار سیستمی نظامند بتوانید تمام جنبه های زنجیره غذائی را از خرید مواد اولیه تا محصولی که به دست مصرف کننده می رسانید ، پوشش دهید.
ایزو 22000 یک استاندارد بین المللی است  که برای سازمان ها ازجمله کوچک و بزرگ و برای تمام تجارت های زنجیره غذایی  کاربرد دارد. از قبیل سازمان های فرآوری حبوبات، انبار غذا، تجهیزات فرآوری غذا، مواد بسته بندی، افزودنی های خوراکی و محتویات غذایی  کاربرد دارد.  در تدوین استاندارد ISO 22000 نماینده هایی از کمیسیون قوانین مواد غذایی WHO / FAO با کمیته ISO/TC34 همکاری نزدیکی داشتند که این نکته بسیار مثبتی در جهانی شدن این استاندارد بود. این استاندارد به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی تا نقطه مصرف نهائی الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تامین می کند.و عناصر کلیدی یک سیستم کیفیت و ایمنی را در یک استاندارد جامع برای زنجیره تامین مواد غذایی به شرح ذیل ادغام کرده : ۱٫ ارتباطات داخلی ۲٫ مدیریت سیستم ۳٫ برنامه های پیش نیازی ۴٫ اصول HACCP این موضوع باعث شده این استاندارد تقریبا تمام الزاماتی که در یک سیستم کیفیت لازم است را دارا بوده و کلیه نقاط ضعف HACCP را پوشش دهد.

از جمله مزایای ایزو 22000:
•    همراستا با استاندارد HACCP است.
•    اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی غذا
• کاربردی در تمام سازمان ها ی موجود در زنجیره غذایی 
• یک استاندارد بین المللی و حقیقی 
• پوشش دهنده اکثر الزامات استانداردهای ایمنی غذایی است.
• یک استاندارد قابل ممیزی است با الزامات مشخص جهت برای دریافت گواهینامه • مناسب قانون گذاران است.
• هماهنگ با سیستم های مدیریت ایزو 9001 و ایزو 14001 است.
• قادر است احتمال خطرات در زنجیره تامین مواد غذایی  کاهش دهد.