ارائه آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان امری بدیهی است. بنابراین اینکه آموزش ها بر مبنای اصول علمی استوار باشند  بسیار اهمیت دارد. یادگیری، عامل کلیدی مورد نیاز سازمانی است که می‌خواهد در دنیای جدید اقتصادی پابرجا بماند. در این راستا استاندارد IWA2 به تحقق بهتر اهداف آموزشی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 با توجه به شرایط و ویژگی های خاص پیاده سازی شود. استانداردIWA2 ، در بین سازمانها  و موسساتی از نوع خصوصی یا دولتی کاربرد دارد که وظیفه آنها ارائه خدمات آموزشی به سایر سازمانها می باشد.
در حال حاضر اخذ گواهینامه IWA2 برای سازمان های آموزشی ضروری است و در کنترل و استاندارد سازی فرآیندهای جاری کمک میکند. 
استاندارد های  IWA2 و ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹   ISO اصول راهنمایی برای توسعه، پیاده سازی، نگهداری و بهبود استراتژی ها و سیستم های آموزشی که برکیفیت محصول یا خدمات موثرند، می باشند.
با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می‌توان کلیه فرایندهایی که مرتبط با خدمات آموزشی تاثیرگذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده، نیازها و انتظارات آموزش‌گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می‌نمایند.
پیاده سازی این استاندارد شامل چهار مرحله است. نخستین مرحله بررسی نیازسنجی آموزشی  در سازمان مورد نظر است که بر اساس استاندارد، تعیین نیاز آموزشی باید برمبنای نیازهای آموزشی فعلی و نیازهای آموزشی مورد انتظار با توجه به صلاحیت های پرسنل باشد.
 مزیت های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد IWA2 عبارت است از:
•  افزایش اعتبار و شهرت سازمان در جامعه
•  افزایش رضایتمندی مشتریان
•  نشان دهنده حمایت و  تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات آموزشی
• اطمینان خاطر از انطباق با الزامات قانونی و حرفه‌ای
• کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین آموزش
•  ارزیابی توانایی سازمان به منظور پوشش رضایت مشتری و مقررات و موفقیت مداوم 

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه IWA2 با شرکت آرشانیک آوید تماس بگیرید.