تغییرات ویرایش2015استاندارد ISO 9001 :

 ویرایش استاندارد ایزو9001 در سپتامبر 2015 نهایی و منتشر شد و از ابتدای سال 2016 قابل اجراست اما برخی از تغییراتی که در این استاندارد نسبت به ویرایش 2008 می توان دید به شرح زیر است:

1- محیط سازمان و تفکر مبتنی بر ریسک

در نظر گرفتن ریسک در بندهای متعددی الزام شده است، از جمله در بند 5-1-2  که مطابق آن مدیر ارشد باید ریسک ها و فرصت های مربوط به انطباق محصول یا افزایش رضایت مشتری را شناسایی کند و در بند 6-1 اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها آورده شده است.

2-تاکید بر محیط سازمان

مطابق بند 4-2 ویرایش 2015، سازمان باید مسائل داخلی و خارجی که مرتبط با مقاصد وجودی و جهت گیری استراتژیک آن هستند و توانایی سازمان برای دستیابی به نتیجه(های) مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند تعیین نماید.سازمان باید اطلاعات مربوط به این مسائل خارجی و داخلی را مورد پایش و بازنگری قرار دهد.

3-تاکید  بر طرف های ذینفع

طبق بند 4-2 به دلیل تاثیر طرف های ذینفع در ارائه محصولات و خدمات، سازمان باید طرف های ذینفع را شناسایی و الزامات آنها را تعیین کند.

4- تغییر برون سپاری به تامین برون سازمانی

در ویرایش 2008 کنترل فرآیندهای برون سپاری شده در بند 4-1(الزامات عمومی) آورده شده اما در ویرایش 2015 در بندی جدا (بند8-4) و با الزامات بیشتری آورده شده و فرآیند برون سپاری شده به فرآیند از بیرون تامین شده تغییر کرده است.( Outsourcing is now External Provision)

5- افزایش الزامات هدایت و رهبری

در بند 5 ویرایش 2015 الزامات بیشتری برای مدیریت آورده شده است مانند: حصول اطمینان از یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت با فرآیندهای کسب و کار سازمان و تعیین ریسک ها و فرصت های مرتبط با انطباق محصول

6- عدم الزام نظام نامه کیفیت

در ویرایش 2008 در بند 4-2-4 ایجاد و نگه داری نظامنامه کیفیت الزام شده اما در ویرایش 2015 الزام نشده است.