1-آشنایی با الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت

2-ایجاد تفکر سیستمی و رویکرد فرآیندی در مقابل رویکر وظیفه گرا و جزیره ای

3-اهمیت توجه به اصل اول  استاندارد مدیریت کیفیت یعنی مشتری محوری

4-آشنایی بامفاهیم  تفکر مبتنی برریسک ، مدیریت تغییرات ، مدیریت ریسک ها و فرصت ها ، مدیریت دانش و...

5-توانایی در طرح ریزی فرآیندهای سازمان درچارچوب خط مشی ،برنامه استراتژیک ، اهداف کلان ، نقشه فرآیندها و...

6-آشنایی با اصل بهبود مستمر

7-توانایی اداره جلسات بازنگری مدیریت و ممیزی داخلی

8-کسب تجارب پیاده سازی ایزو در شرکت های مختلف

9-توانایی در طراحی مستندات مورد نیاز سازمان ها شامل فرم ها ، روش های اجرایی و...

10-آشنایی با نحوه پیاده سازی ایزو  توسط شما در هر سازمانی

11-افزایش مهارت های مدیریتی برای شغل نماینده مدیریت یا مدیریت کیفیت و سیستمها و روش ها

12-توانایی در ارائه مشاوره استاندارد مدیریت کیفیت به سازمان ها

13-تحقیق و پژوهش در زمینه استانداردهای مدیریت کیفیت ، چالش های پیش رو و ....

14- کمک به  سازمان ها در جهت ساخت و عرضه کالاها و خدمات موثرتر، ایمن تر و بهداشتی تر

15- تقویت رزومه کاری و موفقیت در مصاحبه های شغلی

تهیه کننده : مهندس رهنما            سرممیز بین المللی و رسمی تحت اعتبار IRCA