استاداردهای ایزو در حوزه مدیریت منابع انسانی

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک کمیته فنی،  با شماره 260 (TC 260) را برای تدوین استانداردها درحوزه ی مدیریت منابع انسانی در سال 2011 تأسیس کرد. در چند سال گذشته، چهار استاندارد جدید شامل موارد زیر منتشر شده است:

    واژگان مدیریت منابع
    حاکمیت انسانی
    برنامه ریزی نیروی کار
    استخدام

استانداردهای دیگری نیز در دست تدوین هستند و پروژه هایی هنوز ادامه دارند که عبارتند از:

    مدیریت دانش
    گزارش سرمایه انسانی
    تنوع و گوناگونی جهانی
    مدیریت نیروی کار

استانداردهایی که تاکنون منتشر شده اند به شکل خطوط راهنما هستند. خطوط راهنما در برگیرنده الزامات نیستند و جهت ممیز یو صدور گواهینامه منتشر نمی شوند اما برای بررسی و گواهی کردن انطباق با این استانداردها، گواهینامه به صورت اکردیته نشده و محلی صادر می شود. این استانداردها به شرح زیر هستند:

ایزو 30408 - ISO 30408:2016

مدیریت منابع انسانی – خطوط راهنمای حاکمیت انسانی

ایزو 30408 خطوط راهنمای مربوط به ابزارها، فرآیندها و شیوه های لازم برای ایجاد، حفظ و بهبود مداوم مدیریت موثر منابع انسانی در سازمان ها را فراهم می کند.
ایزو 30408 برای سازمان هایی در هر اندازه و حوزه فعالیتی، عمومی و خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی استفاده می شود.
ایزو 30408 به روابط کار با اتحادیه های کارگری یا سایر اشخاص و طرفها نمی پردازد.
ISO 30408:2016
Human resource management -- Guidelines on human governance

ISO 30408:2016 provides guidelines on tools, processes and practices to be put in place in order to establish, maintain and continually improve effective human governance within organizations.
ISO 30408:2016 is applicable to organizations of all sizes and sectors, whether public or private, for profit or not for profit.
ISO 30408:2016 does not address relations with trade unions or other representative bodies.

ایزو 30405 - ISO 30405:2016

مدیریت منابع انسانی – خطوط راهنمای استخدام

ایزو 30405 خطوط راهنمایی در مورد چگونگی جذب، منبع یابی، ارزیابی و استخدام افراد را فراهم می کند. این استاندارد بر فرآیندهای کلیدی و شیوه ها تمرکز دارد، از جمله:
· تدوین سیاست های استخدام؛
· جریان کار از منبع یابی متقاضیان بالقوه برای پذیرش تا کارمندان جدید جذب شده؛
· ارزیابی و اندازه گیری.
ایزو 30405 می تواند توسط هر سازمان بدون توجه به نوع یا اندازه مورد استفاده قرار گیرد.

ISO 30405:2016
Human resource management -- Guidelines on recruitment
ISO 30405:2016 provides guidance on how to attract, source, assess and recruit people. It focuses on key processes and practices, including:

    recruitment policy development;
    the flow from the sourcing of potential applicants to the boarding of new recruits;
    evaluation and measurement.

ISO 30405:2016 can be used by any organization regardless of type or size.

ایزو 30409- ISO 30409:2016
مدیریت منابع انسانی - برنامه ریزی نیروی کار
ایزو 30409 خطوط راهنما و چارچوبی برای برنامه ریزی نیروی کار فراهم می کند که می تواند به نیازهای هر سازمان، صرف نظر از اندازه، صنعت یا حوزه فعالیت، مقیاس پذیر باشد.
ISO 30409:2016
Human resource management -- Workforce planning
ISO 30409:2016 provides guidelines and a framework for workforce planning that are scalable to the needs of any organization regardless of size, industry or sector.

ایزو 30406 - ISO / TR 30406:2017
مدیریت منابع انسانی - مدیریت اشتغال پایدار برای سازمانها
ایزو 30406 اصول راهنما برای ایجاد و پیاده سازی سیاست های اشتغال پایدار را فراهم می کند.
اشتغال پایدار به سطوح مختلف دولتی، سازمانی و فردی مرتبط است. ایزو 30406  به طور انحصاری در سطح سازمانی تمرکز می کند.
ISO/TR 30406:2017
Human resource management -- Sustainable employability management for organizations
ISO/TR 30406:2017 provides guiding principles for developing and implementing sustainable employability policies.
Sustainable employability is relevant on different levels: government, organizational and individual. ISO/TR 30406:2017 focuses exclusively on the organizational level.

ایزو 10018 - ISO 10018:2012
مدیریت کیفیت - راهنمایی در مورد مشارکت و شایستگی افراد
استانداردی جدید برای سازمان های با هر اندازه، نوع و فعالیت است که چارچوبی برای استخدام بهتر افراد در اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001: 2008، فراهم می کند.
ایزو 10018 طوری طراحی شده است که ابزاری مفید برای رهبران، مدیران، سرپرستان، کارشناسان کیفیت، نمایندگان مدیریت کیفیت و مدیران منابع انسانی باشد و همچنین می تواند با سایر استانداردهای سیستم مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.
ISO 10018:2012
Quality management – Guidelines on people involvement and competence

 a new ISO standard for organizations of all sizes, types and activities, provides a framework for getting the best out of people in the implementation of a quality management system based on ISO 9001:2008, Quality management systems – Requirements.
It is designed to be a useful tool for leaders, managers, supervisors, quality practitioners, quality management representatives and human resource managers, and can also be used with other management system standards.

در حوزه  استانداردهای ملی هم استانداردهایی وجود دارد که با عنوان استاندارد 34000 منتشر شده است و این استاندراد جزو استانداردهای ایزو نمی باشد.
ترجمه و تدوین:مهدی رفتاری – مدیرعامل آرشانیک
منبع: سایت ایزو www.iso.org