امنیت اجتماعی-سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار-الزامات

ایزو ISO22301:2012 الزاماتی را برای برنامه ریزی، ایجاد، پیاده سازی، راه اندازی، نظارت، بررسی، حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت مستند در برابر حفاظت و کاهش احتمال اتفاقات، امادگی پاسخگویی و بهبود حوادث مخرب زمانی مشخص می کند.
الزامات مشخص شده در استانداردISO 22301 عمومی هستند و برای کاربردی شدن در تمامی سازمان ها یا بعضی از آنها، صرفنظر از نوع، اندازه و ماهیت این سازمان ها در نظر گرفته می شوند. میزان استفاده از این الزامات بستگی به محیط عملیاتی و پیچیدگی سازمان دارد.
ISO 22301 توسط کمیته فنی ISO/ TC 223، امنیت اجتماعی تهیه شده است. این استاندارد توسط کارشناسان برجسته تداوم کسب و کار نوشته شده است و بهترین چارچوب برای مدیریت تداوم کسب و کار را در یک سازمان فراهم می کند.یکی از ویژگی هایی که این استاندارد را از سایر استانداردها/چارچوب های تداوم کسب و کار متمایز می کند این است که یک سازمان می تواند بوسیله مرجع صدور گواهینامه معتبر تائید شود. و بنابراین قادربه اثبات انطباق با مشتریان خود، همکاران، صاحبان و سایر ذینفعان خواهد بود.
ISO 22301 جایگزین 25999-2 شده است. این دو استاندارد شبیه هم هستند اما ISO 22301 ارتقایافتهBS 25999-2 در نظر گرفته می شود.

مزایای استاندارد ISO 22301:2012
• شناسایی تغییرات محیط کسب و کار سازمان ها
• تعریف شاخص های کلیدی موفقیت در شرکت ها
• کاهش ریسک آسیب های حوادث
• پیاده سازی یک سیستم اندازه گیری عملکرد
• توانمند سازی سازمان برای مواجه با اتفاقات و تغییرات در محیط پیرامون
• ارتقای توانایی تصمیم گیری به جهت اینکه سازمان درک بهتری از تهدیدها دارد
• به حفاظت از اینده کسب و کار کمک می کند.
• بهبود شهرت کسب و کار که منجر به حفظ بیشتر مشتری از طریق افزایش عملکرد می شود.
در زمان تدوین ISO22301:2012 تیم تدوین کننده جلسات مشترکی را با کمیته بازنگری کننده استاندارد ISO9001 داشتند و تلاش گسترده ای به عمل آمد تا استاندارد ISO 22301:2012 نهایت سازگاری را با استاندارد ISO 9001:2015 داشته باشد.
لذا از نظر سیستمی پیاده سازی همزمان دو استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 22301:2012 ساده بوده و همچنین ایزو 22301 ارتقا استاندارد بین المللی ISO9001: 2008 را به ISO 9001:2015 ساده تر می کند. لذا به سازمانها پیشنهاد میشود که همزمان با پیاده سازی ISO 9001پیاده سازی ایزو ISO 22301 را در برنامه خود قرار دهند.