طی سا لهای اخیر، متولیان نظام سلامت در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و مدیریت بهینة آنها روشهای متعددی را به کار گرفته اند که در یک نگاه کلی می توان آنها را در دو گروه اصلی مورد بررسی قرارداد:

    مدل هایی که با ارزیابی خارج سازمانی مبتنی بر کیفیت، تعهد سازمان را به ارتقای کیفیت افزایش می دهند، و

2) شیوه هایی که به مدیریت کیفیت در سازمان کمک می کنند.

در این میان، اعتباربخشی از گروه اول و حاکمیت بالینی از گروه دوم، از جایگاه ویژه ای در بخش سلامت برخوردار هستند؛ چراکه توسط صاحبنظران عرصة سلامت و بر اساس نیازهای خاص این بخش طراحی شده اند و از این رو به مقولة ایمنی و بیمارمحوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات توجه ویژه ای داشته و هر دو بر تعهد سازمان به اجرای استانداردهای عالی خدمت تأکید می نمایند.

از این رو، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بهره گیری هم زمان و هماهنگ هر دو مدل مذکور سعی دارد تا از یک سو، بر توانمندی سازمان ها جهت ارایة خدمات ایمن، کیفی، مبتنی بر شواهد علمی روز و شرایط بومی کشور، بیفزاید و از سوی دیگر با ارزیابی خارج سازمانی آنان براساس استانداردهای شفاف و همسو، بر تعهد و پاسخگویی سازمان های مذکور تأکید نماید.

دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای عمل به مأموریت اصلی خود که اعمال نظارت و کنترل جهت اطمینان از ارائة خدمات مراقبتی کیفی، ایمن و مبتنی بر شواهد علمی روز است، ضمن سیاستگذاری در راستای اهداف عالیه نظام سلامت، جایگزینی مدل اعتبار بخشی به جای ارزشیابی را در دستور کار خود قرار داده است.

این استانداردها به تفکیک واحدها و بخش های بیمارستان ها در 37 بخش تهیه شده است.

برای پیاده سازی موفق نظام اعتبار بخشی بیمارستان برخی از استاندرادهای ایزو می تواند به عنوان راهنما به کار گرفته شوند مانند:

برنامه استراتژیک - ایزو 9004

بهبود مستمر - ایزو 9001

مدیریت مالی - ایزو 10014

اعلام شکایات یا پیشنهادات گیرنده خدمات - ایزو 10002

سنجش رضایتمندی گیرنده خدمات - ایزو 10004

آزمایشگاه مرجع - ایزو 17025

شاخص های مهم عملکردی - ایزو 9004

جمع آوری و تحلیل داده ها - ایزو 10017

فناوری اطلاعات - ایزو 20000 و ایزو 27000

کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی (کالیبراسیون) - ایزو 10012

مدیریت آموزشی - ایزو 10015

مدیریت دفع پسماند در استاندارد مدیریت زیست محیطی - ایزو 14001

ایمنی، سلامت حرفه ای و بهداشت محیط - OHSAS 18001

استقرار سیستم ایمنی مواد غذایی در ایزو 22000 و HACCP

استانداردسازی - ایزو 10013

مدیریت ریسک - ایزو 31000