دوره آموزشي آموزش لينكدين

اژدهاي آبي خود را بيدار كنيد
دوره آموزشي آموزش لينكدين
پنجشنبه همين هفته
با ارايه مهندس رامان رضايي
٩ الي ١٣
تهران، يوسف آباد، ميدان كلانتري، آرشانيك
بهاي دوره ٩٥٠.٠٠٠ ريال
ظرفيت باقيمانده: ٣ نفر
ثبت نام ٨٨٦٢٨٠٤٦