آموزش های قابل ارایه در خانه ایزو ایران

آموزش های قابل ارایه در خانه ایزو ایران به شرح جدول زیر می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر:

کد دوره را به آدرس manager@arshanik.com ایمیل کنید.

یا کد دوره را به شماره 10003540 SMSکنید.

یا با شماره 09121072065 تماس حاصل نمایید

کد دوره

عنوان دوره آموزشی

کد دوره

عنوان دوره آموزشی

T-001

سیستم ،نظریه سیستم‌ها و مبانی

T-033

نوآوری نظام یافته (TRIZ)

T-002

مبانی مدیریت کیفیت

T-034

5S نظام آراستگی

T-003

مفاهیم و واژگان بر اساس استاندارد ISO 9000

T-035

مدیریت زنجیره تامین( SCM)

T-004

تشریح   معیارهای مدل سرآمدی EFQM

T-036

اصول روانشناسی برای مدیران

T-005

رویکرد فرآیندی

T-037

الزامات ISO 17025

T-006

الزامات و ممیزی داخلی استانداردISO9001

T-038

محاسبه و تخمین عذم قطعیت

T-007

الزامات استاندارد ISO14001

T-039

روشهای تضمین کیفیت آزمون

T-008

اسنانداردهای ISO 10002, ISO 10004

T-040

الزامات ISO 17020

T-009

الزامات ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

T-041

مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO31000

T-010

سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه (IMS)

T-042

مدیریت نابLean Management

T-011

خودارزیابی بر اساس مدل EFQM

T-043

مهندسی ارزش VE

T-012

مدیریت کیفیت جامع (TQM)

T-044

مهندسی مجدد فرآیندها (BPR)

T-013

استاندارد ISO/TS 169499

T-045

کارت امتیازی متوازن(BSC)

T-014

الزامات سیستم مدیریت کیفیت ساپکو و سازه گستر

T-046

مدیریت دانش

T-015

آشنایی با متدولوژی شش سیگما (Six Sigma)

T-047

جامعه شناسی سازمان‌های ایرانی

T-016

روش‌های بازرسی و کنترل کیفیت و نمونه برداری

T-048

مدیریت زمان

T-017

کنترل فرآیند آماری ( SPC)

T-049

استاندارد آموزش و تحصیلات غیر رسمی29990

T-018

آنالیز سیستم‌های اندازه‌گیری ( MSA)

T-050

مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK

T-019

آنالیز حالات خرابی بالقوه و آثار آن (FMEA)

T-051

مدیریت استراتژیک

T-020

فرایند تأئید قطعات تولیدی (PPAP)

T-052

تکنیک‌های حل مساله

T-021

طرح‌ریزی پیشرفته محصول (APQP)

T-053

خلاقیت و کارآفرینی

T-022

طراحی آزمایشات (DOE)

T-054

هوش هیجانی

T-023

بسط فعالیت‌های کیفی (QFD)

T-055

ارزیابی ریسکهای شغلی و عوامل زیان‌آور محیط کار

T-024

هزینه‌های کیفیت ( COQ)

T-056

مدیریت استرس

T-025

الگوبرداری (Bench Marking)

T-057

CSMمدیریت رضایت مشتریان

T-026

خطاناپذیری (Poka Yoke )

T-058

تفکر سیستمی

T-027

فرایند بهبود مستمر( (CIP

T-059

کایزین (سیستمهای ژاپنی بهبود مستمر و بهره‌وری)

T-028

الزامات HSE

T-060

مدیریت کیفیت و بهره‌وری

T-029

کار گروهی

T-061

مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

T-030

تحلیل دوره عمر سازمان و سبک‌های مدیریت

T-062

مهارت‌های ارتباطی، فنون مذاکره و هوش هیجانی

T-031

رفتار سازمان

T-063

مدیریت منابع انسانی

T-032

مدیریت کسب و کارهای خانوادگی

T-064

رهبری   و اصول سرپرستی