تخفیف ویژه، در قیمت صدور گواهینامه های ایزو( اسفند 96 )

شرکت آرشانیک آوید، در نظر دارد، جهت رفاه ورضایتمندی مشتریان درآستانه سال جدید، (97)

 درقیمت صدور گواهینامه ها،

 تخفیف ویژه به مقدار 15% الی 20% درصد ایجاد نماید .

آرزوی قلبی ما :

 رضایت مشتریان ما