اهدای تندیس کنفرانس مدیریت کسب وکار

اهدای تندیس  و قدردانی  در کنفرانس مدیریت کسب وکار به کار آفرینان برتر واساتید محترم و همکاران و تیم اجرایی گرامی که در برپایی  بسیار عالی این همایش، مارا یاری نمودند .

97/06/22 سالن همایش دانشگاه تربیت مدرس