ثبت نام منش بهار ۹۸ آغاز شد.

 

ثبت نام منش بهار 98.

ثبت نام منش بهار ۹۸

🌀 دوره منش بهار، شامل ده جلسه نیمروزه در صبح های پنجشنبه برگزار خواهد شد.

🌀 در مجموع ۲۴ مهارت نرم شخصی با رویکرد زندگی شخصی و سازمانی برای مدیران، صاحبان کاروبار و افراد فرهیخته مستقل از جایگاه سازمانی ارایه می گردد.

ادامه مطلب کلیک نمایید.