گواهینامه صلاحیت مشاور (گرید) از اداره استخدامی کشوری

salaheyat moshavereh.jpg

 

گواهینامه صلاحیت مشاور (گرید) از اداره استخدامی کشوری