HACCP

در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ به مفهوم

 

«ریسک» پرداخته شده است و به یک نوع تفکر در بند

 

صفر استاندارد اشاره شده است به نام

 

طرح رتبه بندی اتاق بازرگانی اهداف و رویه ها

معرفی مرکز ملی رتبه بندی

ISO 21000: 2018  سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی 

 

ISO 21000: 2018  

آشنایی با استاندارد ISO 9606-1

آشنایی با استاندارد ISO 9606(تست جوشکار)

هر شرکت خواستار  افزایش رقابت و عملکرد است و در عین حال تمایل به ارائه ارزش افزوده برای مشتریان دارد.