استاندارد ISO/IEC 17020 به عنوان راهنمایی برای ارزیابی، بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد دارد. 
استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۰، معیارهای کلی برای عملکرد شرکت های مختلف بازرسی را مشخص می کند و الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت عملکرد شرکت های بازرسی را مشخص می کند. مرجع تایید صلاحیت باید همواره بی طرفی خود را طبق الزامات حفظ کند، مرجع تایید صلاحیت باید آمادگی داشته باشد تا در مورد این راهنما و تفسیر خود با مراجعه کننده گفتگو کند و در مواردی که اقتضا نماید به سوالات پاسخ دهد. علاوه بر این استاندارد جهت حصول اطمینان استفاده کنندگان از خدمات بازرسی سازمانهای بازرسی کننده در خصوص نحوه ارائه خدمات بازرسی و کیفیت آن کاربرد دارد. در این استاندارد بیان شده است که پایش نحوه اجرای بازرسی ها باید شامل نظارت حضوری در محل بازرسی ها باشد. نظارت حضوری در محل بازرسی باید بوسیله کارکنان با صلاحیت فنی، که با استقلال کامل در محل بازرسی حضور دارند، انجام می گیرد. 
این استاندارد معیارهای عمومی برای انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده را مشخص می کند. این مجموعه از معیارها ممکن است در بخش های خاص در حین کار نیاز به تفسیر داشته باشد. بازرسی های شخص دوم و سوم، بازخور بیشتری در اعتماد به نتایج ارزیابی مسئولان و خریداران دارد. تعداد کثیری از خریداران و مسئولان با شرایط خاصی در سیستم های بازرسی و توانایی فنی مراکز بازرسی قبل از اجرا مواجه می شوند، که توسط نهاد های بازرسی مشخص و تثبیت می شود.
مزیت های حاصل از  پیاده سازی این استاندارد:
• شناسایی کردن واجبات ایمنی 
•شناسایی نیازهای آموزشی پرسنل سازمان 
•واجبات مشتری بطور کامل مستند و قابل درک می شود.
•ارزیابی قابلیت تامین الزامات مشتری 
ویژگی های مستقل بودن، بی طرفی و منسجم بودن
-رازداری
-کنترل نمونه ها و آیتم های بازرسی
-روشها و روندهای بازرسی
-سازمان و مدیریت
-سیستم کیفی
-پرسنل
-امکانات و تجهیزات
-کنترل سوابق
-گزارشات و گواهینامه های بازرسی
-شکایات و قضاوت ها
-همکاری با نهاد های دیگر