ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از استانداردهای سازمان های ملی (نهادهای عضو ISO) است. کار آماده سازی استانداردهای بین المللی به طور معمول از طریق کمیته های فنی ایزو انجام می شود.
سازمانهای دولتی و غیر دولتی، در ارتباط با ISO، نیز مشارکت دارند.
 ISO/TC 205، اصول کلی برای طراحی و ساخت محیط داخل ساختمان را فراهم می کند. هدف از این استاندارد بین المللی ارائه یک فرآیند طراحی برای محیط داخلی جهت اطمینان از راحتی های مورد نیاز، اثرات فیزیولوژیکی عملکرد نور و انرژی و پایداری ساختمان به اعضای تیم طراحی می باشد. برای مثال، یک پنجره دو کاربرد است: تسهیل ورود نور طبیعی و ارائه یک منظره را دارد.
این استاندارد در طراحی یک محیط داخلی با کیفیت  به نیازهای انسانی توجه می کند. که شامل عناصر وابسته به عملکرد کار، آسایش ، بهداشت، ایمنی و رفاه مطابق ISO / TC 159 ارگونومی می باشد.
با توجه به مهندسی نورپردازی در این رابطه، اجرای کار به مشاوره نزدیک و دقیق با کمیسیون بین المللی CIE  نیاز دارد و هر کار جدیدی با همکاری نزدیک دو کمیسیون استانداردهای موجود در CIE و CEN اجرا می شود.
این استاندارد بین المللی:
-    یک چارچوب برای در نظر گرفتن پارامترهای مختلف و معیارهای موثر بر کیفیت  برای محیط داخلی فراهم می کند.
-    برای تیم های طراحی (معماران و مهندسان) و همچنین مشتریان ساختمانی، پیمانکاران، مقامات دولتی، و هیات علمی فراهم شده است.
-    این استاندارد به این گروه ها جهت ایجاد یک فرایند طراحی موثر در دستیابی به محیط داخلی با کیفیت مورد نیاز برای کاربران کمک می کند.
-    شامل ملاحظات پایداری است.
 ISO 16817:2012 توسط کمیته فنی ISO / TC 205، طراحی محیط داخلی ساختمان فراهم شده است.
ISO 16817 یک فرایند طراحی یکپارچه برای اجرای کیفیت بالای محیط داخلی از جمله جنبه های معماری و مهندسی روشنایی روز و روشنایی مصنوعی برای رضایت کاربر، رفاه و بهره وری و همچنین عملکرد انرژی و پایداری ساختمان فراهم می کند.

جهت اخذ گواهینامه و دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.