« آشنایی با اهداف بنیادین استاندارد مرجع ISO/IEC 25001»

استاندارد ISO/IEC 25001، الزامات و توصیه هایی را برای سازمان هایی که مسئولیت پیاده سازی و مدیریت فعالیت های مرتبط با «مشخص نمودن نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری » و فعالیت های  مرتبط با «ارزشیابی کیفی نرم فزار» را ـ از طریق فراهم آوردن فناوری، ابزارها، تجربیات و مهارت های مدیریتی به عهده دارند ـ ارائه می نماید.

نقش «گروه ارزیاب» عبارت است از:

«... ایجاد انگیزش برای افراد و آموزش آن ها برای اجرای فعالیت های مربوط به مشخص کردن نیازمندی ها و فعالیت های ارزشیابی؛ تهیه مستندات مناسب؛ شناسایی یا توسعه روش های مورد نیاز و پاسخگویی به استعلام ها در مورد فناوری های مرتبط با مدیریت فناوری ؛طرح ریزی و مدیریت فرآیند مشخص کردن و ارزشیابی نیازمندی های کیفی نرم افزار؛ سنجه ها و ابزارها در ارتباط است...».

 این امر شامل مدیریت توسعه ، خرید یا سفارش، استانداردسازی، کنترل، انتقال و بازخورد تجربیات مرتبط با فناوری مشخص کردن و ارزشیابی نیازمندی ها در داخل سازمان است.

 این استاندارد برای کسانی که مسئولیت موارد زیر را به عهده دارند، کاربرد دارد:

v     مدیریت فناوری هایی که برای مشخص کردن نیازمندی ها و اجرای ارزشیابی، استفاده می شوند؛

v     مشخص کردن نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری؛

v     پشتیبانی ارزشیابی کیفی محصول نرم افزاری؛ و

v     مدیریت سازمان های توسعه نرم افزار.

 این استاندارد همچنین برای تمام افراد درگیر در فعالیت های تضمین کیفیت نیز کاربرد دارد. علاوه بر آن، مدیرانی که در سایر فعالیت های مربوط به نرم افزار دخالت دارند نیز می توانند از این استاندارد بهره ببرند.

گردآورنده: محمدرضا کامرانی