کتاب راهنمای استقرار سیستم های مدیریت انرژی   ISO 50001

در کتاب های علوم، مطلبی را تحت عنوان "قانون بقای جرم و انرژی" خواندیم که ماده و انرژی از بین نمی رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. ممکن است چنین قانونی خیال ما را از این بابت راحت کند که جای هیچ نگرانی نیست چون می توانیم آنها را به هم تبدیل کنیم و چیزی از بین نمی رود.
اما واقیعت از برداشت ما بسیار متفاوت است. زمانی که ما ماده را به انرژی تبدیل می کنیم برگشت آن به ماده به این راحتی امکان پذیر نیست.

مثلا سوخت فسیلی را می سوزانیم و تولید گرما می کنیم البته مقداری هم مواد ناخواسته شامل گازهای آلاینده در این بین، تولید می شوند. این گرمای حاصل شده کره زمین را گرم می کند یا به شکل های دیگر انرژی تبدیل می شود و اثرات تخریبی برجای می گذارد بی آنکه بتواند جایگزین سوخت اولیه شود.
با ورود انسان به عصر صنعت و انقلاب صنعتی روند تولید انرژی رو به صعود گذاشته است و اشتهای سیری ناپذیر انسان برای انرژی مرتبا در حال فزونی است.

شوربختانه انرژی ارزان و دستیابی کشورهای صنعتی به منابع نامحدود انرژی موجود در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، انگیزه ای را برای آنان فراهم نکرده بود تا در اقتصاد طرح ها و اختراعات موضوع انرژی بتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

اما با محدود شدن منابع انرژی و ترس از تمام شدن سوخت های فسیلی و کمی هم نگرانی های زیست محیطی، بشر وادار شد تا در مسیر خود بازنگری نماید. 
در سال های اخیر مبحث انرژی در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی برای برخی کشورهاست و در قیمت تمام شده محصولات بخش انرژی از سهم مهمتری برخوردار شده است. خوشبختانه کنوانسیون های بین المللی برای گرمایش زمین و دغدغه های زیست محیطی نیز راه را بر مصرف بی رویه انرژی دشوار کرده است.
در بخشی از استانداردهای ایزو که به "سیستم های مدیریت" می پردازند برای این سیستم های مدیریتی، استاندارد مرتبط  تدوین می گردد. خوشبختانه در موضوع سستم مدیریت انرژی نیز سری استاندارد 16000 از سال 2008 در نظر گرفته شد که بعدا به شکل سازمان یافته تری در قالب الزامات در سری 50000 مطرح گردید و کمیته فنی 242 مامور تدوین و به روزآوری آن گردید.

هم اکنون این استاندارد قابلیت ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه را داراست و مسیری را برای سازمان هایی که می خواهند در زمینه انرژی اقدامات موثری را انجام دهند و این انطباق را به اثبات رسانند فراهم نموده است.
شرکت آرشانیک آوید با همکاری شرکت کارما در زمینه استقرار و مشاوره و از سویی ممیزی و ثبت این گواهینامه و برگزاری دور های سرممیزی این استاندارد خدمات قابل توجهی را ارایه نموده است و آمادگی دارد گامی کوچک را در راه این هدف بزرگ بردارد.

کتاب موجود نیز به همت مدیران و کارشناسان شرکت آرشانیک و کارما ترجمه شده است و امید است نقطه آغازی باشد بر تلاش جمعی شرکت های ایرانی در راه مدیریت انرژی در سطح سازمانی و ملی و به ابزاری برای رقابت پذیری و توسعه پایدار سرزمین آباد و آزادمان ایران تبدیل گردد.

                                                                                                                                                                                                                                           drraftari@