آب پاک، یکی از منابع حیاتی و ارزشمند برای ادامه حیات است، اما این مایع ارزشمند برای 40 درصد از جمعیت جهان هم کافی نیست. در عین حال، ما بدترین دشمن خودمان هستیم زیرا بیش از 80 درصد از فاضلاب تولید شده توسط جامعه، به اكوسيستم منتهی می شود كه تصفیه نمی شود و مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این مسئله به طور گسترده ای در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است، به همین دلیل است که آب در چندین هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به شدت مورد توجه است و دولت ها و شرکت ها با افزایش فشار برای محدود کردن مصرف آب خود مواجه هستند. با این حال، برای انجام این کار ابتدا باید بتوانند آن را اندازه گیری کنند.

ایزو 14046 مدیریت زیست محیطی - اثرات آب - راهنمای مفید برای SMEs، در همکاری با ITC توسعه یافته است و به انواع سازمان ها، به ویژه SMEs، به درک بهتر استاندارد و به حداکثر رساندن مزایای آن کمک می کند.

ISO 14046 با مشارکت هزاران عضو از 60 کشور و 20 سازمان غیر دولتی ایجاد شده است، توافق بین المللی با یک زبان مشترک برای همه طرف های ذینفع و چارچوبی برای سنجش اثرات زیست محیطی ناشی از استفاده از آب ایجاد می کند.

کتاب راهنمای این ایزو به سازمان ها برای ارزیابی رد پایش آب با استفاده از ایزو 14046 و از طریق راهنمایی های عملی کمک می کند.

 

منبع: www.iso.org/news/ref2209