تأمین منابع و جنبه های زیست محیطی برای تولید و صنایع از اهمیت فزاینده ای برخورداراست. محصولات مبتنی بر زیست توده می توانند دو راه حل جهت کمک به موضوعات اقتصادی و محیط زیستی کمک کنند. بنابراین ، توانمندی تعیین و برقراری ارتباط محتوای زیستی یک محصول خاص و یا خانواده آن محصول ، می تواند جذاب باشد.

این امر معمولاً در ایالات متحده آمریکا و اروپا بر اساس کمی سازی کربن 14 درجه سانتیگراد بر اساس استاندارد  ASTM D-6866 انجام می شود. این روش دارای مزیت سادگی و آسان بودن برای پیاده سازی بود. همچنین تمرکز بر کربن می تواند در زمینه ارزیابی اثر کربن و دی اکسید کربن مورد توجه باشد. اما هنگام تلاش برای برقراری ارتباط با محتوای زیست توده در یک محصول خاص یا خانواده محصول ، این روش باید تکمیل شود.

در حقیقت ، محصولات زیست محور، خانواده ها و ترکیبات محصولات هستند حاوی مقادیر زیادی عناصر دیگر نیز. اینها در درجه اول اکسیژن ، نیتروژن ، هیدروژن و سایر موارد هستند که از لیپیدها ، پروتئین ها و کربوهیدرات ها ناشی می شوند. این عناصر توسط روش رادیوکربن پوشانده نمی شوند ، که در واقع منجر به تعیین "محتوای کربن مبتنی بر زیست" در یک محصول می شود. در این استاندارد اصطلاح "محتوای مبتنی بر زیست" به معنای محصول زیست پایه یا خانواده محصولی است شامل عناصر شیمیایی ذکر شده که در بالا مطابق با استاندارد EN 16785-1 استفاده شده است.

ممیزی و صدور گواهینامه این موضوع  بر اساس EN 16785-1 انجام می شود، که روش مکمل برای محاسبه و تعیین محتوای بیو در یک ماده اولیه معین، مواد شیمیایی، مواد میانی، محصول نیم ساخته یا محصول نهایی را توصیف می کند. صدور گواهینامه سیستمی این استاندارد فرصت تأیید شخص ثالث از محتوای زیست محیطی محصولات یا خانواده های محصولات را برای آزمایش فراهم می کند.

اعلام  محصول   Bio-Baseمبتنی بر بیانیه تولید کننده است که با تست و آنالیزهای مختلف تأیید می شود.

دریافت گواهینامه این استاندارد مبنای قابل اعتمادی را برای ارتباط محتوای زیست محیطی محصولات مربوطه یا خانواده های محصول به طرف های ذینفع و مشتریان آن ارائه می دهد.طرف های ذینفع می تواند شرکای تجاری ، مقامات یا مردم و ... باشد. البته در نظر داشته باشید محتوای زیست محیطی یک محصول اطلاعاتی در مورد جنبه های محیط زیستی یا پایداری محصول ارایه نمیدهد.

این استاندارد قصد دارد قبل از هرگونه ادعا در مورد محتوای زیست پایه ، با تعیین و تأیید مستقل محتوای مبتنی بر زیست، شفافیت در مورد محتوای بیو در محصولات را افزایش دهد. همچنین این هدف به منظور تسهیل معیار گذاری در میان محصولات مشابه برای جنبه محتوای مبتنی بر زیست است.لازم به ذکر است این استاندارد حداقل محدودیت برای محصولات مبتنی بر زیست را تعیین نمی کند، نه تنها برای شفافیت بلکه برای اهداف بنچمارک هم به همین شکل می باشد.

این استاندارد توسط کمیته فنی "محتوای مبتنی بر زیست" ایجاد شده است. NEN به عنوان مالک طرح با الزامات تعیین شده توسط شورای اعتباربخشی هلند (RvA) ، عضو هلندی در انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) می باشد. نهادهای صدور گواهینامه که با NEN توافق کرده اند موظفند هنگام صدور گواهینامه بر اساس EN 16785-1 ، سیستم صدور گواهینامه را همانطور که توسط صاحب طرح "محتوای مبتنی بر زیست" تعیین شده است ، انجام دهند.

محدوده استاندارد:

این طرح صدور گواهینامه شامل مقرراتی برای تعیین ، تأیید و نظارت بر محتوای زیست محیطی محصولات یا خانواده های محصولات است. برای انواع محصولات حاوی کربن قابل استفاده است.

این طرح صدور گواهینامه توسط انواع مختلفی از سازمان ها قابل استفاده است از جمله:

- سازمانهایی که می خواهند با ارزیابی انطباق شخص ثالث اثبات کنند که ادعا در مورد محتوای Bio-Base محصول یا خانواده محصول آنها موجه است

توجه 1 در این استاندارد، از سازمان به عنوان "متقاضی" نیز یاد می شود.

- نهادهای صدور گواهینامه ای که متقاضیان برای ارزیابی انطباق قرارداد دارند.

تبصره 2 فقط سازمانهای صدور گواهینامه که با NEN توافق کرده اند می توانند از این طرح صدور گواهینامه استفاده کنند.

- آزمایشگاه های آزمایشی که نمونه (های) محصولات یا خانواده های محصول را از نظر محتوای زیست و ترکیب اصلی آنها تجزیه و تحلیل می کنند.