هوش پول

هوش پول

برندسازی شخصی

برند سازی شخصی

  تفکر خلاق

  تفکر خلاق

ایزو 37500

دوره یادگیری ایزو ISO 37500

ایمنی وبهداشت حرفه ای

آشنایی با الزامات ایزو ISO 45001:2018

آشنایی با الزامات ایزو ISO 9001:2015

آشنایی با الزامات ایزو ISO 9001:2015

دوره منش

دوره منش تابستان ۹۹

دوره منش تابستان 99

آغازدوره منش تابستان 99