روند تخصصی شدن فعالیت‌های سازمان‌ها و موسسات و سازمان‌های تدوین کننده استاندارد را بر آن می‌دارد تا نیازمندی‌های خاصی را جهت حصول اطمینان از کیفیت خدمات این نوع سازمان‌ها تدوین نمایند.

علاوه بر استاندارد ISO 9001 که الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت را برای کلیه سازمان‌ها بیان می‌نماید در صنایع مختلف استانداردهایی منتشر می‌شود که الزامات خاصی را برای آن تعریف می‌نماید که این الزامات به صورت مکمل یا جایگزین الزامات عمومی ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت سازمان را شکل می‌دهد.

ISO/IEC 17025 یکی از استانداردهای تخصصی است که برای تشریح سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها تدوین شده است. این استاندارد بین‌المللی نتیجه اجرای مجموعه الزامات EN45001, ISO/IEC Guide 25 است که هم اکنون با توجه به تجربیات ناشی از اجرای دو استاندارد فوق جایگزین این دو می‌شود.

این استاندارد که با همکاری کمیته بین المللی الکترونیک IEC  و سازمان استاندارد بین المللی استاندارد ISO تهیه شده است الزامات خود را در دو بخش سیستم مدیریت کیفیت(فصل چهارم استاندارد) و نیازمندی‌های  فنی(فصل پنجم استاندارد) مطرح نموده است.
مزایای بکارگیری استاندارد ISO / IEC 17025 :
ایجاد اطمینان در مشتریان در خصوص خدمات آزمایشگاه
کسب سهم بازار مشتریان دارای گواهینامه ISO/TS 16949 یا QS 9000 (طبق الزامات این استاندارد، سازمان‌های دارنده گواهی مذکور موظف به استفاده از خدمات آزمایشگاه‌های دارای گواهی ISO/IEC17025 می‌باشند.)
استاندارد ISO / IEC 17025 در ایران :

هم اکنون در ایران بکارگیرندگان استاندارد ISO 17025 توسط نهاد اعتبار دهی پارسیان ممیزی شده و چون نهاد اعتبار دهی پارسیان اعتبار خود را از سازمان ملی استاندراد ایران دریافت می کند این شرکت ها به عنوان همکار اداره استاندارد معرفی شده و نام آن ها نیز در سایت اداره استاندارد ثبت می گردد.

لیست آزمایشگاه های مورد تأیید نهاد پارسیان و اداره استاندراد ایران

اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها
شیمیایی و پلیمر
کالیبراسیون
انگ فلزات گرانبها
برق و الکترونیک
بسته بندی و سلولزی
خودرو و نیرومحرکه
ساختمانی و معدنی
شیمیایی
غذایی و کشاورزی
مکانیک و فلزشناسی
مهندسی پزشکی
میکروبیولوژی
نساجی و چرم