استاندارد آموزشی ایزو 29991، الزاماتی را برای خدمات یادگیری زبان، در سیستم آموزشی غیر رسمی تعیین و تبیین می کند که این شامل هر نوع خدمات یادگیری زبان و همینطور گروه هایی که علاقه مند هستند از طریق خدمات جهت بهره مندی از زبان آموزان مولفه یا مشخصه های کلیدی از این خدمات این است که اهداف یادگیری تعریف و ارزیابی شود و شامل تعامل با خود زبان آموز می شود.دستور العمل می تواند به صورت رو در رو یا به واسطه یک مدل تکنولوژی یا ترکیبی از این دو مدل باشد.

نهادهایی که علاقه مند به این استاندارد ایزو هستند شامل تأمین کنندگان خدمات یادگیری زبان از هر نوع مدل و سایزی می شود. همچنین شامل انجمن یا کنسرسیوم ارائه دهندگان سرویس یادگیری زبان هستند

در مواردی که خدمات یادگیری زبان توسط یک سازمان ارائه می شود که محصولات (کالا وخدمات) و یادگیری خدمات آموزش.

استاندارد 29991:2014، فقط سرویسی را که مربوط به خدمات آموزش زبان است ارائه می دهد.

استاندارد 29991:2014، به طور خاص و ویژه هدفش در مدارس ویا دانشگاه ها متمرکز نشده به عنوان بخشی از سیستم آموزشی رسمی، اما می تواند برای آن ها به عنوان ابزاری برای بازتاب و ارزیابی خود مفید باشد.

مترجم: سالومه نیکنام - خانه ایزو ایران