تفکر مبتنی بر ریسک

(تمبر)

مهدی رفتاری، مدیرعامل آرشانیک آوید

raftari@ut.ac.ir

 

📌 جایگاه تمبر در ایزو 9001 ویرایش 2015

🌐 در استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 یک مفهوم جديد مورد تاکید قرار گرفته است. البته اين مفهوم به صورت ضمني در ويرايش هاي قبلي هم وجود داشته است. در بند صفر استاندارد، مفهوم "تفکر مبتنی بر ریسک" Risk Based Thinking) ) مطرح شده است. اگر چه بند صفر استاندارد مستقیما الزامات را مطرح نمی کند ولی مفاهیم پایه ای استاندارد را تعيين می کند که در طول الزامات ردپای آن را باید جستجو کرد.

جهت مطالعه بیشتر ادامه مطلب، کلیک نمایید.