ایزو  2017 : ISO 29993  خدمات یادگیری خارج از آموزشهای رسمی - الزامات خدمات

ایزو ۲۹۹۹۳ ویرایش ۲۰۱۷ ISO29993 : 2017 الزاماتی را برای خدمات یادگیری خارج از آموزش های رسمی شامل همه انواع آموزش های بلند مدت (به عنوان مثال آموزش های حرفه ای، آموزش های درون سازمانی یا آموزش های برون سپاری شده و آموزش های داخلی) معین می کند، این شامل خدمات یادگیری ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات یادگیری یا LSP ها که به خود آموزان خدمات می دهند و نیز همچنین حامیان مالی که خدمات به دانش آموزان ارائه می دهند نیز می باشد.
ویژگی های کلیدی این نوع خدمات اهداف یادگیری تعریف شده و خدمات ارزیابی شده و درگیر کردن و تعامل یادگیرندگان می باشد. 
یادگیری می تواند رو در رو  ( Face to Face) یا به وسلیه تکنولوژی (مثلا آموزش های مجازی) یا ترکیبی از هر دو باشد.
در مواردی که ارائه دهندگان خدمات یادگیری (LSP ها) قسمتی از یک سازمان باشند که  کالا و خدماتی به غیر از خدمات یادگیری نیز ارائه می دهد، ایزو ۲۹۹۹۳ ویرایش ۲۰۱۷ ISO 29993 : 2017 فقط بر خدمات یادگیری اعمال می گردد.
 ایزو ۲۹۹۹۳ ویرایش ۲۰۱۷ ISO 29993 : 2017 برای مدارس، کالج ها و دانشگاه هایی که خدمات یادگیری را به صورت رسمی ارائه می دهند هدف نیست اما ISO 29993:2017  می تواند به عنوان یک ابزار مفید بازتاب عملکرد و خود ارزیابی استفاده گردد.
با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت ایزو ۲۹۹۹۳ ویرایش ۲۰۱۷ ISO29993 : 2017 استانداردی کامل تر از نظر فنی نسبت به استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ می باشد این استاندارد در سال ۲۰۱۷ منتشر شده ولی استاندارد ۲۹۹۹۰ به صورت جامع تر نسبت به ایزو ۲۹۹۹۳ به موضوعات سیستمی ارائه خدمات یادگیری می پردازد .
با این تفاسیر این استاندارد، به عنوان مکملی مناسب برای ایزو ۲۹۹۹۰ در سازمان های ارائه دهنده خدمات یادگیری غیر رسمی خواهد بود.
مترجم کامران پژوهنده سر مدرس استاندارد های ایزو تحت اعتبار IRCA، رئیس هیأت مدیره آرشانیک و عضو هیأت موسسین خانه ایزو ایران
تفاوت های ایزو ISO 10015 با ایزو ISO 29993 چیست؟