استاندارد صنعت بین المللی حمل نقل ریلی (IRIS)

                                                                          (International Railway Industry Standards)    

 

روشهای متعددی در حمل ونقل شهری متداول است که بامشکلات موجود اهم از ترافیک وآلودگی هوا ، موثرترین روش خدمات، حمل ونقل ریلی باشد.

 

این خدمات قابل اطمینان، به صرفه ودر مقیاسهای بزرگ جهانی قابل عرضه می باشند.

استاندارد IRIS باتوجه به روی آوری واستفاده ازاین امکانات، وبه نوعی هماهنگی بهتر در سیستم های مذکور و انطباق با خطوط بین المللی،دراروپاباهدف تثبیت وتوانمند سازی وبالابردن سطح کیفی خطوط ریلی وتجهیزات آن، الزام ومنتشر گردیده است.

اولین استاندارد مدیریت کسب و کاردر صنعت حمل ونقل ریلی،سیستم  IRISاست، که درسال2006منتشرشده است.

 

لازم به توضیح است که در سال2008 و2009 میلادی نگهداری وتعمیرات نیز به دامنه کاربرد آن اضافه شده وبه روزآوری گردید.

 

تعریف بهتراستاندارد   IRIS  با این شرح است، که اولین استانداردمدیریت کسب و کارتخصصی در صنعت حمل ونقل ریلی کشورها به شمارمی آید.وهدف آن تدوین یک سیستم وبهبودمستمرباتاکیدبرپیشگیری از خطا درزمینه حمل ونقل ریلی می باشد.

 

ازفواید وموارد قابل توجه استاندارد  IRIS  واجرای آن می توان به این موارد اشاره کرد:

  • کاهش تصادفات وخطاهاوتلفات ناشی از آن
  •  مطمئن بودن مسیرها
  • بهبودسطح کیفیت محصولات وهمچنین ایجادفرصت جهت رقابت بین المللی

محدوده کاربردسیستم  IRIS 

جهت زنجیره تامین  خطوط ریلی مانندساخت،طراحی،نگهداری و ارائه خدمات پس از فروش محصولات وهمچنین قطعات مربوط به تجهیزات حمل ونقل ریلی به کارمی روند.

گواهی نامه درصورت مطابقت بااستاندارد IRIS؛ جهت سازمانهایی که درزنجیره تامین قطعات، محصولات مثل لوکوموتیووواگنها وتمام تجهیزات جانبی که بااستاندارد IRIS  مطابقت دارند، صادر می گردند.