گواهی 000.jpg

 

گواهینامه‌های ایزو ؛ خطوط راهنمای مدیریتی
مدیرعامل شرکت آرشانیک‌آوید، ایزو را سازمانی برای استانداردگذاری در سطح بین‌المللی معرفی کرد و گفت: گواهینامه‌های ایزو، در یک دسته‌بندی، استانداردها و خطوط راهنمای مدیریتی هستند و به دو گروه عمومی و خاص تقسیم می شوند.........................................................

جهت دریافت مطالب بیشتر بر لینک های زیر کلیک نمایید.

https://www.isna.ir/news/94111610265/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C