تشریح الزامات ایزو 9001:2015

محتوای دوره:

آشنایی با ساختار استاندارد ISO 9001 و مفاهیم کیفیت ویرایش 2015

تعاریف کاربردی و مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

تشریح الزامات استاندارد ISO 9001

شناسایی و ثبت اهداف، گستره، برنامه، سوابق و ریسک

بررسی الزامات استاندارد ISO 9001:2008 در مقایسه با ویرایش قبلی

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد چرخه PDCA

Annex SL

ارایه مثال های عینی از الزامات در ویرایش جدید