لیست دوره های یادگیری و آموزش مجازی سایت amz.ir

1. دوره آموزشی مجازی یادگیری مبانی و مفاهیم ایزو 9001 ISO

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری مبانی و مفاهیم ایزو 9001 ISO

 

 

2. دوره آموزشی مجازی یادگیری DBA

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری DBA

 

 

3. دوره آموزشی مجازی یادگیری استاندارد HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری استاندارد HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)

 

 

4. دوره آموزشی مجازی یادگیری طرح مديريت واكنش در شرايط اضطراري (EMP)

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری طرح مديريت واكنش در شرايط اضطراري (EMP)

 

 

5. دوره آموزشی مجازی یادگیری جایگاه خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی (TRIZ)

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری جایگاه خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی (TRIZ)

 

 

6. دوره آموزشی مجازی یادگیری مباني حريق و راهكارهاي پيشگيري از آن

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری مباني حريق و راهكارهاي پيشگيري از آن

 

 

7. دوره آموزشی مجازی یادگیری ارزيابي و مديريت ريسك

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری ارزيابي و مديريت ريسك

 

 

8. دوره آموزشی مجازی یادگیری مقررات ايمني پيمانكاران

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری مقررات ايمني پيمانكاران

 

 

9. دوره آموزشی مجازی یادگیری حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)

 

 

10. دوره آموزشی مجازی یادگیری عوامل زيان آور محيط كار

.

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری عوامل زيان آور محيط كار

 

 

11. دوره آموزشی مجازی یادگیری ممیزی داخلی HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری ممیزی داخلی HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)

 

 

12. دوره آموزشی مجازی یادگیری ممیزی داخلی ایزو 13485:2016 ISO – سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی

 

برای دسترسی به محتوای دوره روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری ممیزی داخلی ایزو 13485:2016 ISO – سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی