دوره آموزشی مجازی یادگیری ارزيابي و مديريت ريسك

ارزيابي و مديريت ريسك:

 

ارزيابي ريسك1

 

به فرايند كلي برآورد نمودن ميزان ريسك و تصميم‌گيري درخصوص قابل تحمل بودن ريسك، ارزيابي ريسك گفته مي‌شود. ارزيابي ريسك

 

به طور سيستماتيك تعيين مي‌كند چه خطراتي در محيط كار وجود دارد و احتمال رخ دادن خطر چقدر است و چه آسيبي و با چه شدتي

 

ممكن است به وجود آيد كه خود باعث مي‌شود راه‌هاي كنترلي شناسايي شوند و در نتيجه باعث كاهش ريسك و اثراتش مي‌شود.

 

از جمله اهداف فرآيند ارزيابي ريسك، كاهش شدت و تكرار حادثه، به حداقل رسانيدن خسارت به اموال و ماشين‌آلات، تامين شرايط

 

كاري ايمن و سالم و تهيه و تدوين مقررات مي‌باشد. حذف درد و رنج،  شناسايي نيازهاي آموزشي، تدوين طرح‌هاي ايمني، اولويت‌بندي

 

و اختصاص دادن منابع، تهيه مدارك مستند و كاهش خسارت مالي ناشي از توقف عمليات توليدي از فوايد ارزيابي ريسك به شمار

 

مي‌آيند. در حال حاضر بيش از 70 نوع مختلف كمي و كيفي روش ارزيابي ريسك در دنيا وجود دارد.

 

الگوي فرايند ارزيابي ريسك

 

در كل ارزيابي ريسك، بخشي از مديريت ريسك است. ارزيابي ريسك شامل جمع‌آوري اطلاعات1، شناسايي خطرات2، آناليز ريسك3،

 

ارزشيابي ريسك4، تصميم‌گيري5 در مورد اهميت ميزان ريسك حاصله براي اقدامات ايمني6 و پايش و مرور7 مي‌باشد.

 

جهت دریافت تمامی مطالب دوره آموزشی مجازی یادگیری ارزيابي و مديريت ريسك، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری ارزيابي و مديريت ريسك