دوره آموزشی مجازی یادگیری حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)

حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن )

Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)

 

1-      روشی است فنی ومهندسی که خطا ومشکلات بالقوه را در سیستم، طرح، محصول ، فرایند های تولید محصول، ارائه خدمات تعریف کرده وآنها را شناسایی وبرطرف می کند

 

2-      Fmea  یکی از اولین تکنیک های سیستماتیک برای آنالیز شکست ها می باشد که امروزه یکی از آشنا ترین تکنیک های تجزیه وتحلیل ایمنی سیستم هاست .

 

3-      روشی است که برای هر یک از عوامل شکست شناسایی شده ویا دارای قابلیت ، درجه وخامت (شدت)، میزان احتمال وقوع ، احتمال کشف وکنترل آن تخمین زده میشود وسپس جهت رفع آن برنامه ریزی خواهد گردید.

 

4-      شامل بازنگری ومرور کردن بسیاری از اجزاء وزیر سیستم های یک سیستم است تا شیوه های شکست ودر واقع اثرات شکست ها شناسایی شوند وبدین سان پیشنهاد لازم جهت تغییرات ضروری ارائه گردد ونیز از این روش برای تشخیص محل های قابل اصلاح وتعمیر ،تشخیص موارد مورد نیاز جهت پشتیبانی از سیستم، تشخیص نحوه نگهداری وجایگزینی دستگاهها استفاده می گردد.

 

5-      در حقیقت نوعی روش آنالیز ریسک خطاهای بالقوه ای است که مهندسین هنگام طراحی وتولید مد نظر دارند در این روش با ترکیب عواملی مانند شدت شکست ، میزان فراوانی شکست و قابلیت کشف شکست با ضریب اولویت ریسک کلیه خطاها

 

جهت دریافت ادامه ی مطلب دوره آموزشی مجازی یادگیری حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)