دوره آموزشی مجازی یادگیری ممیزی داخلی HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)

اهداف دوره

 

• آشنايی با اصول تعاريف و مبانی ممیزی

 

• آشنايی با مديريت فرآيند ممیزی

 

• آشنايی با فعالیتهای ممیزی

 

• آشنايی با صالحیت و ارزيابی ممیزين

 

جهت دریافت مطالب دوره آموزشی مجازی یادگیری ممیزی داخلی HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری ممیزی داخلی HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)