دوره آموزشي مديريت ريسك كلينيكال

آرشانيك برگزار مي كند:
دوره آموزشي
مديريت ريسك كلينيكال
در خرداد ٩٧
با تدريس آقاي دكتر راكول و خانم دكتر داهمن
از تري سرت آلمان
مناسب پزشكان،دندانپزشكان و كادر درمان

02188628046

02188628053

02188628029