كارگاه هاي مهارتهاي نرم شخصي (منش)

 • چگونه مي توان مدير موثرتري بود؟
  چگونه مي توان نقش پدر ارزشمندتري را ارايه كرد؟
  چگونه مي توان به عنوان يك فروشنده، فروش بيشتري كسب كرد؟
  كلا چگونه مي توان آدم بهتري بود؟

  پاسخ اين پرسشها در نوعي از مهارت نهفته است كه آنرا "مهارت نرم" ناميده اند. 
  شوربختانه اين نوع مهارتها را در مدرسه و دانشگاه به ما ياد نداده اند و در خانواده و جامعه هم نمي توانيم آنرا بياموزيم چون اگر بخواهيم با استفاده از يادگيري اجتماعي، بياموزيم مصداق هاي عملي آن و اين نوع افراد حضور كمي دارند.

  از فردا ثبت نام كارگاه هاي مهارتهاي نرم شخصي (منش) آغاز مي شود.
  اين كارگاه ها در ١٢ نيم روز، به مدت سه ماه برگزار خواهد شد.

  در هر نيمروز، دو مورد از مهارتهاي نرم، مجموعا ٢٤ مهارت نرم شخصي، مورد بحث و تمرين قرار خواهد گرفت.

  هشت نفر از استادان حوزه رفتار و روانشناسي و افراد صاحب نام در ارايه اين دوره به من كمك خواهند كرد.

  زمان برگزاري صبح هاي پنجشنبه است. 
  مكان برگزاري بعد از ثبت نام و مشخص شدن تعداد متقاضيان اعلام خواهد شد.
  #مهدي_رفتاري #مهارت_نرم #رفتار #softskills#مديران

 •