ایزو ۱۴۰۰۴ این استاندارد راهنمایی برای ایزو ۱۴۰۰۱ می‌باشد و در آن شرایط و الزامات و جزئیات ایزو ۱۴۰۰۱ مورد بررسی قرار گرفته‌است. این راهنمایی‌ها برای الزامات چگونگی مدیریت محیطی و همچنین بررسی و کنترل عملیات محیطی به کار می‌رود.

دیگر زیر شاخه‌ها:

          سری ایزو ۱۴۰۲۰: برچسب‌های محیطی
          ایزو ۱۴۰۳۰: به بحث در مورد بررسی نتایج و عواقب تولید محصولات می‌پردازد
          ایزو ۱۴۰۳۱: ارزیابی شرایط محیطی
          سری ایزو ۱۴۰۴۰ ( ایزو ۱۴۰۴۰ تا ۱۴۰۴۴ ) ارزیابی چرخه حیات که به بحث در مورد زمینه‌های مدیریت محیطی می‌پردازد.
          ایزو ۱۴۰۵۰: واژه نامه و تعاریف
          ایزو ۱۴۰۶۲: به بحث درباره ایجاد بهبود در محیط می‌پردازد
          ایزو ۱۴۰۶۳: این ایزو به ایزو ۱۴۰۲۰ الحاق شده‌است و درباره عواقب و تاثیرات محیطی می‌پردازد.
          ایزو ۱۴۰۶۴ شماره یک سال ۲۰۰۶: مربوط به گازهای گلخانه‌ای - تعارف و راهنماهایی برای دفع و نابودی گازهای گلخانه‌ای ارائه می‌دهد.
          ایزو ۱۴۰۶۴ شماره دو سال ۲۰۰۶: مربوط به گازهای گلخانه‌ای
          ایزو ۱۴۰۶۴ شماره سه سال ۲۰۰۶: مربوط به گازهای گلخانه‌ای - مربوط به راهنمایی‌هایی در زمینه ارزیابی و تشخیص اظهارنامه گازهای گلخانه‌ای
          ایزو ۱۹۰۱۱ این ایزو به تبیین قوانین ممیزی برای هر دو نوع ایزو ۱۴۰۰۰ و ۹۰۰۰ می‌پردازد. این ایزو جایگزین ایزو ۱۴۰۰۱ شده‌است.

شرکت پتروشیمی شیراز یکی از بزرگترین شرکت های ئی ست که موفق به دریافت این گواهینامه شده است.