سازمان جهانی استاندارد بعنوان یک تشکیلات جهانی متشکل از اعضای بنگاههای تامین کنندة استانداردهای بین المللی می باشد و تهیه و تنظیم استانداردهای بین المللی اصولا از طریق کمیته های تخصصی ISO انجام می گیرد.

اعضای هر یک این کمیته ها در زمینه تخصصی خاصی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات نموده و دارای حق ارائة اطلاعات در آن کمیتة می باشد. سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی فعال در امر ISO هر کدام بخشی از این تحقیقات و اقدامات را به عهده دارند. سازمان ISO برای تهیه استاندارد مربوط به ابزار ، تجهیزات و فعالیتهای مربوط به ابزار و تجهیزات برقی ارتباط تنگاتنگی با کمیته الکتروتکنیکی بین المللی (IEC) و تمام موضوعات مربوط به استانداردهای الکتروتکنیکال دارد. کار اصلی کمیته های فنی تهیه استانداردهای بین المللی است.

استانداردهای بین المللی براساس پیش نویس ارائه شده در بخش 2 راهنمای ISO/IEC تهیه شده و هدف اصلی این کمیته های فنی جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در تهیة استانداردهای بین المللی می باشد. این کمیته ها در ارتباط با هر موضوع جلسات ادواری و مستمر با اعضاء ترتیب می دهند تا در نهایت برای آن مطلب به اتفاق نظر دست یابند. زیرا که انتشار استاندارد بعنوان یک استاندارد بین المللی به حداقل 75% رای اعضای کمیته نیاز دارد. ضمنا بایستی به این موضوع توجه داشت که بخشی از مطالب ارائه شده در این مستندات دارای حقوق انحصاری بوده و سازمان ISO در قبال معرفی بخشی یا کلیة آنها هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

به عنوان مثال استاندارد ایزو 9001توسط کمیته فنی tc176تهیه شده و به روزآوری می گردد و یا ISO15189 بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگاه کلینیکی و سیستمهای تشخیصی آزمایشگاهی بکار می رود.

در واقع کمیته های فنی از مهمترین ارکان سازمان ایزو محسوب می شوند. در استانداردهای ملی نیز کمیته تدوین استاندارد تشکیل می شود و نقش مشابهی را بر عهده دارند.