معرفی ساختار سازمان ایزو
سازمان ایزو دارای ساختاری مطابق شکل1 می باشدکه در راس دارایی کم جمع می باشد که در اجلاس­ های سالانه تمام تصمیمات استراتژیک سازمان را اتخاذ می نماید.

همچنین دارایی کشور هایی بوده که هر سه سال یکبار با رای گیری از اعضای سازمان ایزو، 18عضو را انتخاب می­نماید. شورای ایزو مسئولیت سیاست گذاری­های کل سازمان را بر عهده دارد.

زیر نظرشورا دبیرخانه کل و هیئت مدیره فنی (TMB)، کمیته های پشتیبانی شورا، کمیته های سیاستگذار و گروههای مشاورهای موقت فعالیت می نمایند.

دبیرخانه کل نیز مسئولیت ارائه خدمات به کمیته های فنی و فرعی و پایش کمیته ها را به عهده دارد.

اعضای مجمع(GENERAL ASSEMBLY)

اعضای ایزو (Member bodies)
بالاترین مرجع استانداردسازی در هر کشور که حق رای کامل برای هرکمیته فنی ایزو را دارد.

اعضای مکاتبها (Correspondent Members)
این عضویت در مورد کشورهائی است که استاندارد سازی در آنها کامل نشده است و نمیتوانند در کار فنی و همچنین در سیاستگذاری های سازمان ایزو مشارکت فعال داشته باشند اما حق آگاهی از فعالیتهای ایزو را دارند.

اعضای مشترک شده (Subscriber Members)
درسال1992سازمان ایزو گروه دیگری باعنوان مشترک شده را برای نحوه عضویت در نظر گرفت این گروه در مورد کشورهائی است که از نظر اقتصادی درآمد پائینی دارند و هزینه عضویت کمتری نسبت به بقیه اعضا پرداخت می کنند ولی با سازمان ایزو در ارتباط می باشند و تحت عنوان مشترک شده عضویت دارند.

سازمان بین المللی استاندارد تا پایان ژانویه 2001 دارای 138 عضو شامل 91 عضو اصلی, 36 عضو مکاتبه ای و 11 عضو مشترک بوده است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت دارد.

هیات مدیره فنی (TMB)
هیات مدیره فنی، مدیریت همه جانبه تمامی کمیته های فنی و فرعی، تاسیس ومنحل کردن کمیته های فنی و فرعی ، تعیین دامنه کاری ، اهداف و پایش پیشرفت کاری کمیته ها را بر عهده دارد.
مسئولیت تعیین و تأیید TC و رئیس آن به عهده Technical Management Board-TMB سازمان ISO میباشد.

کمیته های سیاست گذاری
- کمیته ارزیابی انطباق (CASCO)
- کمیته سیاستگذار مصرف کننده (COPOLCO)
- کمیته حمایت ازکشورهای درحال توسعه (DEVCO)

کمیته فنی (Technical Committee)
گروهی فنی است که درزمینه های خاص مسئولیت برنامه ریزی و پایش استانداردها را برعهده دارد.

کارهای فنی و استاندارد سازی در سازمان ISO درهرم شکل 2 انجام می شود. هرTC دارای تعدادی SC وWG است که هر کدام از آنها مسئول استاندارد سازی درموردیک یا چند آیتم از موضوع مرتبط به TC است و دارای دبیرخانه های جدا می ­باشند و مسئولیت آنها به یکی از اعضای فعال درهر TC سپرده می شود.

- کمیته فنی اصلی (Technical Committee-TC)
- کمیته فنی فرعی(Sub-Technical Committee-SC)
- گروههای کاری (Working Group-WG)

هرم کمیته فنی

وظایف:
- هر TC درمورد یک موضوع خاص که به عنوان موضوعی برای استاندارد سازی به تأیید رسیده است فعالیت می کند.
- در این کمیته ها نمایندگان شایسته ازصنعت، موسسات تحقیقاتی ، دولتمردان ، مصرف کنندگان ، سازمانهای بین المللی از همه جهان گردآمده و به تجزیه و تحلیل و حل مسائل استانداردسازی جهانی می پردازند.
- هرTC دارای یک دبیرخانه است که کارهای فنی و اداری در آن انجام می گیرد.
- مسئولیت تغییر رئیس و دبیرخانه TC بعهده TMB می باشد.
- هر TC دارای اعضای فعال و اعضای ناظر می باشد.
- اعضای فعال در هر TC دارای حق رأی برای تأئید استاندارد می باشند ولی اعضای ناظر دارای حق رأی نمی ­باشند ولی می توانند در مورد استاندارد نظرات خود را ارائه  دهند.