ایزو؛ سازمان بین المللی استاندارد :

ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از استانداردهای ملی است.

(اعضاء ISO) کار آماده سازی استانداردهای بین المللی به طور معمول از طریق کمیته فنیISO انجام می شود. هر شخص عضو کمیته فنی  که علاقه مند در یک موضوع است حق  شرکت در آن کمیته را داراست . سازمان های بین المللی، دولتی وغیر دولتی، در ارتباط باISO هستند.برای مثال، ISO همکاری نزدیک با کمیسیون بین المللی الکترونیکی (IEC) در تمام مسائل مربوط به استاندارد برق دارد.

استانداردهای بین المللی مطابق با قوانین در بخشنامه ISO / IEC، مشخص شده است. وظیفه اصلی کمیته فنی آماده سازی استانداردهای بین المللی است. پیش نویس استانداردهای بین المللی تصویب شده توسط کمیته فنی به اعضاء جهت رای دادن توزیع شده است. انتشار عنوان استاندارد بین المللی نیاز به تایید حداقل ۷۵٪ از اعضا دارد.

ISO 14000 - مدیریت محیط زیست

ایزو 14001  به جنبه های مختلف مدیریت زیست محیطی می پردازد. این استاندارد ابزار عملی برای شرکت ها و سازمان هایی که به دنبال شناسایی و کنترل اثرات زیست محیطی خود و به طور مداوم درپی  بهبود عملکرد زیست محیطی خود هستند. ایزو 14001 بر مدیریت سیستم های محیطی تمرکز دارد. استانداردهای دیگر در این خانواده بر جنبه های زیست محیطی خاص مانند تجزیه و تحلیل چرخه زندگی، ارتباطات و نظارت متمرکز هستند.

ایزو 14001و محیط زیست

ایزو 14001 مجموعه از معیارها برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی را مشخص می کند و می تواند تأیید کننده ی صحیحی بودن سیستم زیست محیطی باشد . این کار مورد نیاز دولت برای عملکرد زیست محیطی، اما نقشه یا چارچوبی است که یک شرکت یا سازمان می تواند به دنبال آن مدیریت یک سیستم زیست محیطی را راه اندازی کند. این استاندارد می تواند توسط هر سازمان بدون در نظر گرفتن فعالیت یا بخش های آن مورد استفاده قرار بگیرد.

با استفاده از این استاندارد اطمینان لازم را برای مدیریت شرکت و کارکنان به عنوان ذینفعان خارجی برای ازبین بردن و یا بهبود اثرات زیست محیطی فراهم می کند. .

مزایای استفاده از ایزو 14001

کاهش هزینه مواد زائد

صرفه جویی در مصرف انرژی و مواد

کاهش هزینه های توزیع

ایجاد تصور مثیت از شرکت بین مشتریان و عموم مردم