ISO/IEC 17024:2012، ارزیابی انطباق - الزامات عمومی برای موسسات صدور گواهینامه می باشد. این استاندارد یک معیار جهانی برای فرآیند صدور گواهینامه پرسنل  فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که موسسات به شیوه ای سازگار، قابل مقایسه و قابل اعتماد در سراسر جهان عمل می کنند. در نتیجه موجب می شود افراد مهارت هایی معتبر در سراسر خطوط ملی داشته باشند.
ISO / IEC 17024، توسط کمیته (ISO (CASCO به منظور ارزیابی انطباق آماده شده است.
ویرایش دوم استاندارد ISO 17024 برای تایید صلاحیت ممیزی شرکت های CBتوسط سازمان استاندارد جهانی به ثبت رسید. این استاندارد می تواند به عنوان یک معیار جهانی برای اثبات اعتبار، سازگار وهماهنگ بودن و همچنین قابل اعتماد بودن CB ها معرفی می گردد.